รายงานตัวชี้วัด "สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภาค (2560-2565)"